Zdravstveni zaplet ali napaka

Zdravstveni zaplet ali napaka

Zdravniška napaka in zaplet

Tudi za zdravnike velja, da niso brez napak in niso bogovi v belem, kar jim javnost tudi  očita,po drugi strani pa se od njih pričakuje da so nezmotljiv in čeprav so le ljudje tako kot mi. Problem nastane takrat, ko pride do napake v medicini in ima lahko za posledico tudi hujšo poškodbo pacienta ali celo njegovo smrt.


Zdravniška napaka
je po definiciji nepričakovan in nenačrtovan dogodek oziroma ravnanje, ki ni v skladu z uveljavljenimi in preverjenimi standardi stroke in normami ter bi lahko ali je povzročila škodo bolnikovemu zdravju. Lahko je posledica malomarnosti, neznanja ali neizkušenosti zdravnika oziroma slabe organizacije delovnega procesa.

 Zaplet pa pomeni nepričakovan in neugoden potek ali izid zdravstvenega posega oziroma bolezni, ki ga ne povzroči nujno neustrezno zdravljenje. Do zapleta lahko pride zaradi zdravniške napake, lahko pa je tudi posledica povsem nepredvidljive reakcije organizma, čeprav je bil celoten postopek izpeljan v skladu s strokovnimi izhodišči in smernicami. O zapletu govorimo tudi v primerih neugodnega izida, ki smo ga sicer vnaprej predvideli, toda je šlo za nujen in edini možen ukrep za ohranitev bolnikovega življenja.


Izraza napaka in zmota, ki ju uporabljamo, imata v javnosti enak pomen, v zdravstvu in pravosodju pa imata vsak svojo definicijo. Zaradi lažjega razumevanja uporabljamo izraz napaka.

 Pri napaki so lahko udeleženi različni zdravstveni delavci, ne zgolj zdravniki, zato je primerneje uporabljati izraz zdravstvena napaka.

 

Kadar pride med zdravljenjem ali dejavnostjo zdravstva do napake ali neželenega dogodka in je nastala škoda na vašem zdravju oz. možnost nastanka škode, ste upravičeni do denarne odškodnine.

Odškodnino lahko zahteva tudi ožji družinski član, kadar gre za zdravstveno napako. Tudi če je to vaš partner, otrok, starš in v primerih kadar obstaja dokaz, da gre za trajnejšo  življenjsko skupnost. Odškodnina se zahteva tudi takrat, če je to brat, sestra, vnuk, ki je doživel ali utrpel hudo nezgodo ali celo smrt in je bil dokaz, da je šlo za upostitev zdravniških standardov ter stroke.

Odgovornost za škodo, ki jo z zdravniško napako stori član zdravstvenega osebja nosi oseba, zdravstevni dom, bolnišnica in zavarovalnica pri kateri imajo navedeni sklenjeno zavarovanje iz odgovornosti.

 Zakon o zdravstveni dejavnosti:

  • 45. člen ZZDej določa, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije oziroma z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi. Pri opravljanju svojega dela morajo obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji na enak način in spoštovati njihove ustavne in zakonske pravice. Edino merilo prednosti je nujnost zdravstvenega posega;
  • 55. člen ZZDej določa, da zdravstveni delavec za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost;
  • 58. člen ZZDej določa, da smejo zdravstveni delavci uporabljati samo preverjene in strokovno neoporečne dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi in jih odobri ministrstvo, pristojno za zdravje, s soglasjem medicinsko-etične komisije;

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec