Delovna nezgoda

Delovna nezgoda

Kadar se delavec poškoduje pri delu ali v zvezi z delom in je podana subjektivna ali objektivna odgovornost delodajalca, takrat ima pravico zahtevati od delodajalca odškodnino za škodo, ki mu je nastala (telesne poškodbe, duševne bolečine, strah ...).

Kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde (Obligacijski zakonik).

Raziskave kažejo, da je na leto v Sloveniji 40 tisoč oseb, ki so imeli v zadnjih 12 mesecih  vsaj eno poškodbo na delu.

Nevarnost za poškodbe na delu predstavljajo razni stroji, kot so dvigala, ventilatorji, električni stroji in ostala gradbena mehanizacija na nezavarovanih objektih. Poškodbe povzročajo tudi kemikalije, prah, hlapi, dim , plin, izpostavljanje hrupu, vibracijam in opravljanje zahtevnih gibov ter prenašanje težkih bremen.

Psihično nasilje na delovnem mestu

Ne smemo pa pozabiti, da lahko možnost za nastanek delovne nesreče poveča še drug dejavnik, ki pa sploh ni nedolžen, in sicer je to psihično nasilje na delovnem mestu.

Približno 40 % vseh delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je na svojem delovnem mestu podvrženo psihičnim pritiskom, visokim normam in časovni stiski. Skoraj 20 % jih je izpostavljenih nadlegovanju, zmerjanju, šikaniranju, nekateri pa tudi grožnjam z nasiljem, kar  še dodatno poslabša ali poveča možnost za nastanek nesreče oz. nezgode pri delu.

Velikokrat gre za kršitev delodajalca, ki ni poskrbel za varno ter primerno delovno okolje in pogoje, ustrezno opremo, zaščitna sredstva (rokavice, maske, čelada itd.), od delavca pa zahteval, da opravlja takšno nevarno dejavnost.

Temelj za delodajalčevo odgovornost je podan v 184. členu Obligacijskega zakonika, njegove splošne določbe se uporabljajo v primerih odškodninske odgovornosti ( … če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava …).

Delodajalci imajo za primer nezgode na delu v večini zavarovano civilno odgovornost, kar pomeni, da delavec ali njegov pooblaščenec zahtevek za materialno in nematerialno škodo naslovita neposredno na zavarovalnico, pri kateri ima podjetje sklenjeno svojo civilno odgovornost.

Pravniki podjetja PROODŠKODNINA za vas strokovno izpeljejo odškodninski postopek za primer izplačila telesnih poškodb, duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti  in materialne škode iz naslova civilne odgovornosti  ter poskrbijo za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

Dokumentacija,  ki jo morate dostaviti v našo pisarno v dveh izvodih:

 • Prijava poškodbe na delu, interna prijava in obrazec R8.
 • Podatek o točnem naslovu podjetja in polico iz naslova zavarovalne odgovornosti (potrebujemo ime zavarovalnice in št. zavarovalne police iz tega naslova).
 • Davčno številko, EMŠO, TRR ter ime banke, pri kateri imate odprt račun.
 • Kopije vseh poškodbenih listov iz bolnišnic in ostalih izvidov.
 • Kopije napotnic ter delovnih nalogov za Fizikalno terapijo ali potrdilo (kartonček).
 • Kopije prejetih in izdanih receptov.
 • Kopijo osebnega zdravstvenega kartona od dneva nezgode in vse do zaključka zdravljenja oz. zdravniško potrdilo in račun, v kolikor bi bilo potrebno plačati za izdajo zdravniškega potrdila.
 • Kopije potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (bolniških listov) in odločbe komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža, v kolikor bo bolniški stalež daljši od meseca dni.
 • Kopije računov, ki so povezani z zdravljenjem (npr. računi za prejeta zdravila, poškodovanih osebnih stvari, poškodovanih očal, mobitela …).
 • Izjava o nezgodi in vse nevšečnosti, povezane z nezgodo.
 • Izjava prič.
 • Fotografije kraja, kjer je prišlo do nezgode.

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec